Tin tức

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới 2022

Đất đai vốn luôn là tài sản hết sức quý giá của mỗi người. Vì giá trị đặc biệt như thế nên những tranh chấp diễn ra rất thường xuyên. Việc giải quyết các tranh chấp đất đai này sẽ giúp các bên giải quyết mẫu thuẫn, từ đó mà xã hội ổn định hơn. Nhưng đơn kiện tranh chấp đất đai được quy định như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Bất động sản Vinhome xin gửi đến người đọc thông tin chi tiết về mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất năm 2022.

mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

I. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới 2022

[Download] Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất TẠI ĐÂY.

Luật đất đai hiện nay vẫn chưa có các quy định cụ thể về mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai. Tranh chấp dân sự nói chung và tranh chấp đất đai nói riêng đều được áp dụng mẫu đơn khởi kiện số 23-DS ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………..

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)…………………………………

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……………………………

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (12)…………………………………………………………..

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)……………

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………………………………………………………………………………………………

          Người khởi kiện (16)

II. Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai 2022

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…).

(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì phải ghi cụ thể huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cụ thể nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X thuộc tỉnh Y), trường hợp là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ ràng cụ thể Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Trường hợp người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hoặc hạn chế hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; trong trường hợp người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi ở cụ thể tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Trường hợp người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Thị X, cư trú tại thôn Y, xã A, huyện B, tỉnh C); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở đăng ký của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty CP Đa Hin có trụ sở: Số 18 đường H, quận K, Thành phố E).

Các mục (5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn trên mục (3).

Các mục (6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn trên mục (4).

(11) Liệt kê rõ ràng cụ thể từng vấn đề cần yêu cầu Tòa án giải quyết.

(14) Liệt kê và ghi cụ thể tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện bao gồm có những tài liệu gì và phải đánh kèm số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán đất, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Liệt kê các thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Cá nhân khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài khám sức khỏe…).

(16) Nếu trong trường hợp người yêu cầu khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu người khởi kiện là người chưa thành niên, người bị mất hoặc bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong việc nhận thức và làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; nếu người khởi kiện, người đại diện hợp pháp mù chữ, khiếm thị, không tự mình làm đơn khởi kiện, không có khả năng tự ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ phải làm chứng và ký xác nhận vào đơn khởi kiện tranh chấp. Trường hợp là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Nếu tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu phải tuân theo quy định của Luật Doanh Nghiệp. Nếu cá nhân khởi kiện không biết chữ (mù chữ) thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định của pháp luật tại Điểm c Khoản 2 Mục 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

III. Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai nộp chính xác ở đâu?

Tranh chấp đất đai có nhiều loại, trong đó có tranh chấp phải hòa giải bằng pháp luật và tranh chấp không hòa giải được mà phải đưa ra tòa:

– Tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất cần được giải quyết tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thành phố nơi có đất đai trước khi khởi kiện ra Tòa án. 

– Các tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất không cần tiến hành hòa giải tại Ủy ban nhân dân thị trấn trước khi khởi kiện ra Tòa án.

– Tranh chấp về nhà đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân nơi có nhà, đất đai đó theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

– Trường hợp xảy ra tranh chấp mà không có yếu tố nước ngoài thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. Trường hợp xảy ra tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 203 Luật đất đai 2013 quy định về tranh chấp đất đai như sau: 

Tranh chấp đất đai không sở hữu Giấy chứng nhận hoặc không sở hữu một trong các loại giấy tờ quy định tại Mục 100 Luật Đất đai 2013 có thể lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu là cá nhân, hộ gia đình tranh chấp hoặc khởi kiện yêu cầu Tòa án để quyết định. 

Tranh chấp đất đai đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Mục 100 của Luật Đất đai 2013 do Tòa án nhân dân giải quyết.

Trong trường hợp tranh chấp có yếu tố nước ngoài, việc giải quyết sẽ như sau: 

Trường hợp có Giấy chứng nhận hoặc các  giấy tờ khác quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì:Tự hòa giải hoặc hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện. 

Khởi kiện với tòa án có thẩm quyền về vị trí của bất động sản trong trường hợp hòa giải không thành.

Trường hợp không có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 thì:Tự hòa giải hoặc hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện. 

Khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền nơi có tài sản hoặc yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết nếu việc hòa giải không thành.

Cần chuẩn bị những tài liệu giấy tờ, bằng chứng gì để nộp cho Tòa án? 

Hồ sơ cho việc khởi kiện:

– Đơn khởi kiện làm theo mẫu.

– Biên bản hòa giải không thành có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và  chữ ký của các bên có mâu thuẫn, tranh chấp. 

– Giấy tờ của người nộp đơn khởi kiện.

– Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu khởi kiện.

Các tài liệu chứng cứ cụ thể dành cho việc khởi kiện:

– Nguồn gốc hình thành (tạo lập) đất.

– Quá trình sử dụng cùng với hiện trạng sử dụng đất.

Các thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án cụ thể là như thế nào?

– Lập hồ sơ khởi tố (như trên) 

– Nộp đơn khiếu nại: 

– Nộp tại Tòa án nhân dân các cấp có thẩm quyền giải quyết.

– Hình thức nộp đơn: có thể nộp trực tiếp cho tòa án; nộp qua đường dịch vụ bưu chính; nộp qua biểu mẫu điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

– Tòa án xét xử và quyết định.

– Tòa án sẽ yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đủ. 

Trường hợp đã đủ hồ sơ: 

– Tòa án sẽ thông báo cho người khởi kiện số tiền nộp tạm ứng án phí.

– Người khởi kiện phải nộp tiền phí cho tạm ứng án, sau đó nộp lại biên lai cho Tòa.

– Sau đó tòa sẽ bắt đầu thụ lý.

Các vấn đề tranh chấp liên quan tới đất đai vẫn luôn là mối quan tâm của mọi người. Vậy nên, thông qua bài viết trên, Bất động sản Vinhome đã cung cấp những thông tin quan trọng, cần thiết cũng như các thủ tục về cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, hướng dẫn nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai một cách chi tiết đến bạn đọc.

5/5 - (1 bình chọn)